Endüstri Mühendisliği Bölümü, Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde olmak üzere Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının (1997’den günümüze), Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programının (2003’den günümüze), Endüstri Mühendisliği Doktora Programının (2005’den günümüze) ve Lojistik ve Finansman Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programının (2011’den günümüze) yürütülmesinden de sorumludur.

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programının amacı, öğrencilere hızla değişim gösteren bir alan olan endüstri mühendisliğinde üst düzeyde bilgi ve deneyim aktararak yüksek kaliteli öğrenim olanağı sağlamak ve bu bağlamda öğrencileri, endüstri mühendisliği mesleğinde, iş hayatında ve akademik hayatta geleceğin liderleri olmaya hazırlamak ve öğrencilerin endüstriyel sorunlar ve sorumluluklara ilişkin görüşlerini geliştirerek uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Endüstri mühendisliğinin kapsadığı alanlarda yüksek kaliteli teorik ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirerek, Türkiye’nin endüstriyel ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak da temel amaçlar arasında yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Doktora Programı web sayfasını ziyaret ediniz.

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nın amacı, küreselleşmenin de etkisiyle imalat ve hizmet sektörlerindeki işletmelerde ortaya çıkan karmaşık problemler karşısında mevcut sistemleri geliştiren ve yeni sistemler tasarlayan, araştırmacı kimliği ön planda olan yüksek mühendisler yetiştirmektir. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam çevrimleri içinde, etkinlik, verimlilik, uyumluluk, kalite ve sürekli gelişim ilkelerini uygulamaya yönelik bir öğretim programını öğrencilere sunmaktadır. öğrencilerin, mevcut kantitatif ve kalitatif yöntemlerle donanımının yanında, araştırma yapabilme kapasitelerinin de oluşumu ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yüksek lisans programı, 24 kredilik teorik ders ile bir seminer dersinden oluşmakta ve bir tez çalışması ile son bulmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı web sayfasını ziyaret ediniz.

Lojistik ve Finansman Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

21. yüzyılın küresel pazarlarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin ve verimli bir malzeme ve para akış sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle şirketler için lojistik ağlarının ve finansman sistemlerinin etkinliği büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, pek çok şirket için lojistik ağları ve finansman sistemleri birbirlerini büyük ölçüde etkilemekte ve bu iki alanın birlikte ele alınması son derece önemli olmaktadır. Programın amacı, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin “Lojistik” ve “Finansman Yönetimi” alanlarındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü Lojistik ve Finansman Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı web sayfasını ziyaret ediniz.

Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ürün, süreç ve bilgi yönetimine bütünleşik bir yaklaşımı esas almaktadır. Mühendislik Yönetimi programının amacı, mühendislik ve teknoloji yönetiminde operasyonel ve stratejik düzeydeki karar verme ve uygulama aşamalarında gerekli bilgi birikimini öğrencilere aktarmaktır. Mühendislik Yönetimi programının içeriği, günümüzde yaygın teknoloji kullanımı olan organizasyonlarda karşılaşılan artan karmaşıklıktaki yönetim problemlerinin çözümüne olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilere, problem çözmeye odaklanmış bir yapı içerisinde, yönetimin temelleri ve kantitatif yöntemler arasında dengeli bir içerik sunulmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı web sayfasını ziyaret ediniz.