Galatasaray Üniversite’sindeki lisans programlarına kurum içi ve dışı geçişler ile bu geçişler esnasında gerekli olan kredi transferleri Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete, 24/04/2010, No: 27561) hükümlerine göre yapılır. GSÜ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’na üç farklı yolla geçiş yapılabilir: 1) Yatay Geçiş, 2) Dikey Geçiş, ve 3) Çift Anadal Programı.

Yatay Geçişler

GSÜ dışındaki yurtiçi yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin,

  1. Yeterli Fransızca bilgisinin ispatı için DELF B2 belgesi sahibi olması veya ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Fransızca sınavından en az 80 almış olması,
  2. Eğitim-öğretim gördüğü yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğu programın öngördüğü şekilde başvuru öncesindeki yarıyıllarda alması gereken tüm derslerden başarılı olması,
  3. Ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) 4 üzerinden en az 2.75 olması, ve
  4. LYS sınavında ilgili alan puan türünde ilk 25,000 içinde olması gereklidir.

Bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin,

  1. Fransız Bakaloryası veya DELF B2 sahibi olması,
  2. Eğitim-öğretim gördüğü yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğu programın öngördüğü şekilde başvuru öncesindeki yarıyıllarda alması gereken tüm derslerden başarılı olması, ve
  3. AGNO’sunun 20 üzerinden en az 12 olması gereklidir.

Bir GSÜ lisans programına kayıtlı öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için,

  1. GSÜ’de kayıtlı olduğu programın öngördüğü şekilde başvuru öncesindeki yarıyıllarda alması gereken tüm derslerden başarılı olması,
  2. AGNO’sunun 4 üzerinden en az 2.75 olması, ve
  3. LYS sınavında ilgili alan puan türünde ilk 25,000 içinde olması gereklidir.

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı için GSÜ lisans programları arasından sadece Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik Bölümleri öğrencileri 3. yarıyıla; sadece Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ise öğrencileri 5. yarıyıla yatay geçiş yapabilir. Yatay geçiş kontenjanları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Yatay geçiş kontenjanları
Başvuru Türü 2. sınıf 3. sınıf
Yurtiçi, Kurum dışı 2 2
Yurtiçi, Kurum içi 1 1
Yurtdışı 1 -

Yatay geçiş yapmak isteyen adaylar, bir dilekçe ve başvuru koşullarını sağladıklarını gösteren gerekli belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvururlar. Tüm başvurular, Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereği kurulan ve Fakülte öğretim üyelerinden oluşan Yatay Geçiş Komisyonu tarafından incelenir. Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler arasından Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne yatay geçiş yapacak öğrenciler başarı sıralamalarına göre ve kontenjan dâhilinde seçilirler. Fakülteye yatay geçiş Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.

Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği programda aldığı derslerin intibakı, Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereği kurulan ve Bölüm öğretim üyelerinden oluşan İntibak Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. İntibak işlemi sonucunda yatay geçiş yapan öğrencinin bazı derslerden sorumlu tutulması İntibak Komisyonu’nun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilebilir. Ayrıca ayrıldığı fakültede geçirdiği süre azami öğrenim süresine dâhil edilir.

Dikey Geçişler

Meslek Yüksekokullarından mezun olan ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ile Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’na kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete, 19/02/2002, No: 24676) ve bu Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete, 29/07/2011, No: 28009) hükümlerine tabidirler. Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’na Dikey Geçiş yapabilecek öğrencilerin ön lisans mezuniyet alanları Tablo 2’de verilmiştir. Bölüm için belirlenen dikey geçiş kontenjanı bir (1) dir.

Tablo 2. Endüstri Mühendisliği programlarına dikey geçiş yapabilecek öğrencilerin ön lisans mezuniyet alanları
Elektrik/ Elektrik İşleri Öğretmenliği Elektrik/ Elektrik İşleri Öğretmenliği
Elektrik Enerjisi Üretimi, İletim ve Dağıtımı Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Makine
Elektrik-Elektronik Teknikerliği Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi
Elektronik Elektronik
Elektronik Haberleşme Mekatronik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Otomotiv
Elektronik Teknolojisi Otomotiv Tasarım ve İmalat
Elektromekanik Taşıyıcılar Otomotiv Teknolojisi
Endüstriyel Elektronik Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Endüstriyel Otomasyon Raylı Sistemler Makinistlik
Kalite Kontrol Üretimde Kalite Kontrol
İhbar Kontrol  

Dikey geçiş yoluyla kabul edilen öğrenci ancak Fransızca seviyesinin B2 olduğunu gösterir DELF sınavı veya YDS sonuç belgesini sunarsa veya Üniversite tarafından yapılan Fransızca Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olursa lisans eğitimine başlayabilir. Uygun belge sunamayanlar veya yeterlik sınavından başarısız olanlar Hazırlık Sınıfına kaydolurlar. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan dikey geçiş öğrencisinin geldiği ön lisans programında aldığı derslerin intibakı, Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereği kurulan ve Bölüm öğretim üyelerinden oluşan İntibak Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. İntibak işlemi sonucunda dikey geçiş yapan öğrencinin bazı derslerden sorumlu tutulması İntibak Komisyonu’nun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilebilir.