Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönerge, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilkeler çerçevesinde Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerine Bitirme Projesi yaptırılması ile ilgili esasları düzenlemektedir.

Genel İlkeler 

Madde 2 Bölüm Başkanlığınca, yarıyıllar başlamadan önce Bölümde görevli öğretim üyelerinden/görevlilerinden yeteri kadar bitirme projesi konusu istenir. Bitirme projelerinin konularının belirlenmesinde ülke ihtiyacına yönelik alanlara, TÜBİTAK, DPT, KOSGEB, Bilimsel Araştırma Projeleri ve diğer Endüstri kurumlarınca destekli çalışmalara öncelik verilir. Bitirme projelerinin, sanayi kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde ve kuruluş sorunlarına yönelik olarak yaptırılması teşvik edilir.

Madde 3 Proje konusunun araştırılması, incelenmesi ve sonuçlandırılmasında, bölümün program çıktılarında da vurgulanan ekonomik hususlar, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlara da çözüm önerileri getirilmesi hedeflenir.

Madde 4 Öğrenciler proje konusu için konuyu veren öğretim üyesinin/görevlisinin onayını alarak konu ve ders seçimini yapar.

Madde 5 Bitirme projesi çalışmaları konuyu veren öğretim üyesi/görevlisi tarafından programlanır ve yürütülür.

Madde 6 Bitirme projesi disiplinler arası gerçekleştirilebilir. Bitirme projesi en fazla iki kişiden oluşan grup çalışması şeklinde de düzenlenebilir.

Madde 7 Bölüm öğretim üyelerinden haftalık ders yükü zorunluluğu aranmayan idari görevleri icra edenler dışında, her öğretim üyesinin/görevlisinin bitirme projesi yönetmesi esastır. Öğretim üyesinin/görevlisinin yöneteceği proje sayıları Bölüm Başkanlığınca belirlenir.

Derse Yazılma

Madde 8 --- Bir öğrencinin Bitirme Projesi dersine yazılabilmesi için öğretim programında yer alan lisans derslerinin tümüne yazılmış olması, bu derslerin en az 195 AKTS kredilik kısmını başarmış olması ve varsa Bitirme Projesi ön koşul dersini başarıyla tamamlamış olması şarttır.

Proje Uygulama Esasları

Madde 9 Bitirme Projesine kayıt olunan yarıyılın ikinci haftası içinde Bölüm Başkanlığı, konuya ve uzmanlık alanına göre üç (3) kişiden oluşan proje jürilerini seçer. Bunlar, biri çalışmayı yöneten danışman olmak üzere bölüm öğretim üyelerinden/görevlilerinden oluşur. Disiplinler arası çalışmaların söz konusu olduğu durumlarda mevcut üç (3) kişiden oluşan proje jürilerine ek olarak ilgili bölümlerden öğretim üyeleri/görevlileri de seçilir.

Madde 10 Bitirme Projesi dersine yazılan öğrenci, Bölüm Başkanlığının duyurduğu tarihlerde teslim edilmek üzere üç ara doküman ve bir son doküman hazırlar. Dokümanlar, Bölüm Başkanlığınca belirlenen Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanmalıdır.

Madde 11 Bitirme Projesi dersine yazılan öğrenci, Bölüm Başkanlığının duyurduğu tarihlerde projenin özet niteliğini taşıyan posterin ve projenin sunumunu yapmalıdır.

Proje Değerlendirme Esasları

Madde 12 Bitirme Projesi, öğrencinin yarıyıl içindeki çalışmalarının (üç ara doküman ve bir son doküman), poster ve projenin sunumunun birlikte ele alınması ile değerlendirilir.

Madde 13 Öğrencinin hazırladığı ara dokümanlar aşağıdaki ölçütler ışığında danışmanı tarafından değerlendirilir ve toplam notun %50’sini oluşturur.

  1. Proje konusu ve kapsamı,
  2. Danışmanı ile düzenli görüşmeler,
  3. Proje çalışmasındaki ilerlemeler,
  4. Doküman içeriği (akademik yazın araştırması, problem tanımı, yöntem, uygulama, değerlendirme ve sonuçlar, kaynakça).

Madde 14 Öğrencinin hazırladığı son doküman,  poster ve çalışmanın sunumu jüri üyeleri tarafından aşağıdaki ölçütler ışığında ayrı ayrı değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda elde edilen notların aritmetik ortalaması toplam başarı notunun %50’sini oluşturur.

  1. Proje konusu ve kapsamı,
  2. Doküman içeriği (akademik yazın araştırması, problem tanımı, yöntem, uygulama, değerlendirme ve sonuçlar, kaynakça),
  3. Posterin ve sunumun içeriği,
  4. Poster ve sunum sırasındaki performansı.

Madde 15 Bitirme Projesi kapsamında ara dokümanlarını (en az ikisini) ve son dokümanı belirtilen tarihlerde teslim etmeyen öğrenci derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır. Bu öğrenciye IA notu verilir. Bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Poster ve çalışmanın sunumunu Bölüm Başkanlığınca ilan edilen tarihlerde gerçekleştirmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir.

Madde 16 Bitirme Projesi dersinin toplam başarı notu 100 tam not üzerinden hesaplanır ve aşağıdaki ölçek kullanılarak harf notuna dönüştürülür:

90-100 AA 80-89 BA
70-79 BB 60-69 CB
50-59 CC 0-49 F

Yürürlükten Kaldırma

Madde 17 — Bu Yönerge ile uygulanmakta olan 05.06.2014 tarihli Bitirme Projesi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönerge, 2015/2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönerge hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanı yürütür.