Bölüm Lisans Programı öğrencileri mezun oluncaya kadar şu bilgi, beceri ve davranışları kazanırlar:

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi
  2. Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
 1. Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 2. Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 3. Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 4. Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 5. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
 6. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi
 7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
 8. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
  1. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
  2. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
  1. Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
  2. Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
  3. Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık